PLNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zakoupením našeho zboží potvrzujete přečtení obchodních podmínek a zavazujete se k níže uvedeným podmínkám, které jsou platné od 5/7 2020

O prodejci

Eva Antoniou (ANTEVA salon)

se sídlem V sádku 1024, Újezd U Brna 664 53

identifikační číslo:05744903

zapsané v obchodním rejstříku vedeném ve Šlapanicích

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.anteva.cz

kontakt: tel: 732 721 462, email: anteva.shop@gmail.com

Ceny

V e-shopu jsou uvedené vždy ceny aktuální a platné. Ceny jsou konečné, včetně DPH, případně všech daní a poplatků (včetně celních), které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny šatů jsou pro velikosti 34 - 44. Větší velikosti, šití na míru nebo šití se změnami na zakázku si vyžadují příplatek a bude vám vystavena faktura na přesné požadavky .

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky nebo zasláním faktury kupujícímu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodejcem (dodavatelem). Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. V době, kdy bude zboží nedostupné, bude označeno cenou 0,-Kč, toto zboží nebude možné zakoupit! 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku".

Uzavřením kupní smlouvy a zaplacením faktury kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. 

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.


Zboží na objednání nebo na míru

Při objednávce zboží objednávaného u dodavatele- výrobce prodávajícího (tj. "přímá objednávka u výrobce-zakázkové šití") prodejce požaduje 50% platbu předem, bez které se  zboží nemůže jinak začít vyrábět.

Pokud dojde ke stornování objednávky ze strany kupujícího z jakéhokoliv důvodu po tom, co objednávka byla již zaplacena a zboží se začalo vyrábět - je povinen kupující uhradit prodávajícímu škodu , což znamená, že veškerá zaplacená částka propadne prodávajícímu na úhradu za výrobu.

Pokud si kupující nechá šít šaty- zboží na míru k zapůjčení nebo zakoupení a zaplatí cenu půjčovného, aby se zboží dalo šít, tato částka zároveň slouží jako nevratná záloha. Pokud se tedy kupující rozhodne odstoupit od koupi, částka propadá salónu.

Doba dodání zboží do kamenné prodejny začíná plynout dnem připsání zálohy na bankovní účet prodejce a uvedení všech náležitostí, které jsou potřeba k ušití a dodání zboží (adresa kupujícího, tel. spojení, specifikace modelu, míry atd.). 

Dodání je do 2 měsíců a po té případné úpravy švadlenou (švadlena upřednostňuje zákaznice dle data svatby NE dle data objednání!) V ceně šatů šitých na míru jsou 2 návštěvy salonu zdarma. První návštěva - výběr šatů, druhá návštěva zkouška objednaných šatů. Šaty v salonu napaříme pouze pro kupující, kteří si je vyzvednou osobně, protože zasíláním poštou by se šta zase zmačkaly. Doladění šatů na tělo zákaznice není v ceně a zákaznice si je vyřeší buď v místě bydliště nebo zajistíme švadlenu do salonu.  Úchytku na vlečku nešije výrobce, nýbrž švadlena v salonu a není v ceně. Kupující si tyto náklady hradí sám.


Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Platební podmínky

Způsoby platby

Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete zde: https://www.anteva.cz/platba/

Doba pro zaplacení

Záloha za zboží je nutná zaplatit  do 7 dnů po vystavení faktury. Celkovou cenu jste povinni uhradit před vyzvednutím zboží, a to podle ujednaného způsobu platby do doby splatnosti na faktuře.

Pokud kupující zboží v dohodnutém termínu (termín splatnosti faktury) nezaplatí, prodávající vyzve kupujícího k vyzvednutí zakázky a platbě telefonicky a  e-mailem. Pokud kupující bude reagovat a přislíbí platbu, pak prodávající počká 3 pracovní dny, nebude - li kupující reagovat nebo odmítne - li zaplatit fakturu nebo její doplatek vyhrazuje si prodávající právo okamžitě předat případ právnímu zástupci a kupujícímu bude účtován poplatek ve výši 2% za každý den prodlení celkové kupní ceny objednané zakázky.

Dodací podmínky

Způsoby dodání

Zboží je dodáno prodávajícímu - Eva Antoniou (ANTEVA salon), V sádku 1024, Újezd U Brna 664 53 a po té si zákazník dle výběru může zboží vyzvednout na této adrese nebo bude objednané zboží zasláno na zákazníku adresu - dle dohody.

Omezení dodávání zboží

Pokud nastane nějaké omezení na jakékoliv straně a to ať už u výrobce, dodavatele nebo prodejce a prodávající nebude moci dodat zboží, které se již začalo vyrábět včas a to z neovlivnitelných důvodů (pandemie, uzavření hranic, dočasné uzavření výrobny apod.) v takovém případě prodejce automaticky prodlouží dobu dodání a objednané zboží dodá, jakmile to bude možné, ale není možné objednávku zrušit nebo si žažádat o odstoupení od smlouvy nebo navrácení platby.


Nabytí vlastnického práva

Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

Doba pro dodání. 

Objednané zboží bude dodáno do prodejny nejpozději do 2 měsíců od zaplacení faktury (pokud prodejce neoznámí jinak před zaplacením faktury ). Ujednaná doba pro dodání zboží běží od přijetí zálohy nebo celkové platby prodávajícím od kupujícího. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.

Převzetí zboží

Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy od odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a právo zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 50 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:1/ emailem na naší e-mailové adrese 2/ telefonicky na našem telefonním čísle.V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.


Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pokud jde o zboží, které není skladem a bylo pro zákazníka vyrobeno, nelze od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
***************************************************************************************************
příklad:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Prodávající: Eva Antoniou, V Sádku 1024, Újezd u Brna 664 53 IČ:05744903

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání:

Jméno, příjmení a adresa spotřebitele:

Telefon, e-mail spotřebitele:

Peníze chci vrátit:

- BUDOU NAVRÁCENY STEJNOU FORMOU, JAKOU JSTE ZAPLATILA

Datum:

Podpis: (pouze v případě tištěné verze prohlášení)

*****************************************************************************************

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího anteva.shop@gmail.com

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující náklady na dodání zboží) do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající zkontroluje, že bylo navrácené zboží dodáno bez vad a v originálním balení, stejně tak, jak ho prodejce zaslal kupujícímu.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 • jestliže nastane pandemie v jakékoliv zemi a nastane tak ovlivnění spoždění výroby nebo dodání ne vinou prodávajícího nebo dodavatele 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem "na objednání" či "na míru" v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Kupující nezasílá zboží zpět prodávajícímu na dobírku. Takovouto zásilku prodejce nepřevezme. Pokud kupující použije k vrácení zboží přepravní společnost, doporučuje prodejce zásilku pojistit na její hodnotu. Prodejce není odpovědný za poničení či ztrátu zásilky přepravní společností.


Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Nepřevzetí zásilky

Na základě špatných zkušeností s některými zákazníky jsme nuceni zavést pravidla jako ostatní internetové obchody. Pokud nedojde ke zrušení objednávky ze strany zákazníka před odesláním zásilky a zákazník následně zboží nepřevezme, jsme oprávněni účtovat zákazníkovi skutečně vzniklé náklady na odeslání zboží. Náklady budou vymáhány nejprve upomínkou (ve formě e-mailu). Pokud pohledávka nebude uhrazena, jsme nuceni podstoupit další kroky a předat nesplacené pohledávky firmě pro vymáhání pohledávek, která se bude vymáháním dluhu zabývat a přičte si náklady s tím spojené. Tato firma bude zákazníka kontaktovat a informovat o dalším postupu při neuhrazení dluhu. Tyto náklady vždy jdou k tíži dlužníka a mohou se podstatně navýšit o poplatky za soudní řízení.

Upozorňujeme, že dlužníci u nás již nebudou moci nakupovat a budou přidáni na černou listinu.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy anteva.shop@gmail.com Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Informace o zpracování os. údajů

Obecná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na distribuční platformy www.anteva.cz , které řídí Eva Antoniou adresa V sádku 1024, Újezd u Brna 664 53 . Více informací o tom, jak se s námi spojit, naleznete ve 13. oddílu tohoto textu.

Vaše soukromí bereme velice vážně. Vaše osobní údaje neprodáme ani nepostoupíme za úplatu třetí straně. Všechny údaje budeme shromažďovat, chránit a spravovat na základě ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jiných právních předpisů a nepostoupíme je žádným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost k tomu vzniká na základě právních předpisů, anebo by to bylo nezbytné za účelem poskytování našich služeb anebo by tyto údaje byly postoupeny na základě vašeho souhlasu.

Služby poskytované na naší webové stránce  mohou fungovat pouze v případě, že shromažďujeme, postupujeme, mažeme a (nebo) jinak zpracováváme ("správa") s vámi spojené specifické údaje. Osobní údaje znamenají veškeré informace spojené s osobou, jejíž totožnost je zjištěna nebo může být zjištěna ("údaje"), jde o vaše jméno, datum narození, adresu nebo e-mailovou adresu.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů je popsáno, které vaše údaje shromažďujeme a za jakým účelem je spravujeme, když využíváte služeb, poskytovaných na naší platformě. V těchto zásadách ochrany osobních údajů je rovněž poskytována důležitá informace o ochraně vašich osobních údajů, zejména o vašich právech upravovaných zákonem.

Některé služby na naší platformě poskytují třetí strany. Když budete využívat těchto služeb, budou současně s těmito zásadami ochrany osobních údajů platit také zásady ochrany osobních údajů třetích stran. Třetí strany vás mohou před použitím takových služeb na základě zákonů o ochraně osobních údajů požádat o udělení povolení.

Za výjimečných okolností také máte právo odmítnout zákonné spravování vašich údajů. Když jsou vaše údaje spravovány za účelem přímého marketingu, můžete být proti takovému spravování (právo odmítnout).

Máte rovněž právo kdykoli odvolat jakýkoliv souhlas, který jste dali při přihlášení se nebo užívání našich služeb. Takové odmítnutí neovlivní oprávněnost spravování údajů provedené do odmítnutí a založené na poskytnutém souhlasu. Pokud se jedná o používání cookies, můžete využít mechanismy odhlášení a deaktivace vytvořených na rozdílné služby (viz zásady ochrany osobních údajů na jednotlivé služby této webové stránky, body 8.4 a 8.6). Ve vašem webovém prohlížeči také budou umístěny deaktivační cookies poukazující na to, jaké údaje z vašeho prohlížeče nebudou zaznamenávány. Dovolujeme si vás upozornit na to, že jestliže ze svého prohlížeče vymažete všechna cookies, dojde rovněž k vymazání deaktivačních cookies. Výše popsaný proces budete muset provést opakovaně, jestliže použijete naši platformu v jiném zařízení nebo v jiném prohlížeči.

Svůj souhlas s přijímáním novinek můžete odvolat změnou nastavení svého účtu  a přerušením zasílání novinek. Kromě toho můžete na konci zaslané novinky kliknout na "Odhlásit se".

Abychom naplnili všechna práva vyjmenována v tomto oddílu, můžete se obrátit na ANTEVA - Eva antoniou na níže uvedených kontaktech. Bez ohledu na jakákoli jiná opatření na ochranu práv máte také kdykoli právo na podání žaloby u dozorčích institucí.

Naše kontaktní informace

V případě že máte dotazy ohledně spravování údajů v době používání naší platformy nebo otázky ohledně vašich práv, můžete použít níže uvedené kontaktní údaje:

anteva.shop@gmail.com

V Sádku 1024
Újezd U Brna
664 53